Learning Management System – LMS

Learning Management System – LMS

Hela organisationens lärande på en plats!

Lärande

Dagens företag lever i ständig utveckling för att kunna vara konkurrenskraftiga. Den enskilda medarbetaren måste i allt större utsträckning ta ansvar för sin egen kompetensutveckling, samtidigt som mycket utbildning idag sker via kanaler som Youtube och Wikipedia. Detta ställer ännu högre krav på att den formella utbildning som medarbetarna går igenom hanteras på ett effektivt sätt av företaget och är lättillgänglig för medarbetaren. Företagets utbildningsadministration måste också vara anpassad efter de blandade lärmiljöer vi har idag, från klassrumsutbildning till nätbaserat- och mobilt lärande. Ett modernt Learning Managament System – LMS ger företaget en möjlighet att effektivt administrera och genomföra all formell utbildning. För företaget ger det flera fördelar:

 • Medarbetare får all sin kompetensutveckling sparad på en plats
 • Linjechefer får en tydlig överblick över sina medarbetares kompetensutveckling
 • Kursadministratörer kan minska manuell hantering
 • Ledningen kan minska kostnader
 • HR får överblick över utbud och kostnader

Netcompetence Learning Management System – LMS har alla funktioner som krävs för att ni ska kunna minimera adminstration och vara säkra på att ni får ut rätt typ av utbildning till rätt målgrupp.

Medarbetare får all kompetensutveckling sparad på en plats

 • Medarbetaren får en plats för all kompetensutveckling, exempelvis certifikat, webbaserade kurser, blended learning, webinar, klassrumsbaserade kurser, kursinformation och kursanmälan samlat
 • Kursdeltagare kan komma åt sin utbildning oberoende av tid och rum från såväl dator som smartphone
 • Efter genomförd kurs kan medarbetaren gå tillbaka till kursens nätplats och nå allt kursmaterial
Lärande

Medarbetare har alla kurser samlade på ett och samma ställe och tillgängliga via såväl dator som mobiltelefon.

Chefer får tydlig överblick över sina medarbetares kompetensutveckling

 • Chefer får god överblick över sina medarbetares kompetensutvecklingsaktiviteter och kan enkelt hantera godkännande av anmälning på kurser
 • Chefer får tydlig överblick över vilka kurser som medarbetare genomfört
Lärande

En lättanvänd feed gör det enkelt för medarbetare och chefer att kommunicera.

Kursadministratörer minskar manuell hantering

 • Learning Management System – LMS minskar den manuella tiden vid moment som exempelvis inbjudan, om- och avbokning samt utskick av bekräftelser och påminnelser
 • En lättanvänd checklista underlättar hantering av lokaler, utrustning, material mm samt bokning av lärare, hotell, måltider och transporter
 • De får ett webbaserat Learning Managament System – LMS för administration av alla era utbildningar – e-learning, blended learning och klassrumsutbildning
Kursadministratör ser översiktligt anmälningsläget på kurser.

Kursadministratör ser översiktligt anmälningsläget på kurser.

Ledningen minskar kostnader

 • Ledningen kan minska kostnader för kursadministration
 • Med hjälp av blandat lärande och e-learning kan ledningen sänka kostnader för kursgenomförandet genom minskad arbetsfrånvaro samt minskade res- och hotellkostnader
 • Ledningen kan nå ut till strategiskt viktiga målgrupper med utbildning som man tidigare inte kunnat nå, exempelvis återförsäljare och kunder

HR får överblick över utbud och kostnader

 • HR kan styra kursutbudet och därmed säkra kvalitet och minska kostnaderna genom centrala inköp
 • En kraftfull och enkel rapportgenerator gör att de kan förse organisationen med de rapporter som den är i behov av

Nyckelfunktioner - Learning Management System

Fantastiskt stöd för kursadministration

 • Utskick av inbjudningar, bokningar, bekräftelser mm via mail och sms
 • Kurskatalog uppdelad på organisation, avdelning, användare och kunder
 • Manuella och automatiska påminnelser via e-post och SMS
 • Deltagarlistor som sammanställs automatiskt
 • Chefsattestering vid anmälan
 • Checklistor för administratören
 • Hantera mat, boende och transporter
 • Flödeshantering av anmälningar, väntelista, platsreservationer och avanmälningar
 • Diplom efter genomförda utbildningar
 • Faktureringsunderlag för intern- och externfakturering
 • Enkätverktyg för utvärderingar
 • Rating/Bedömning av kurser
 • Nyckeltalsrapporter
 • Realtidsrapporter

Hjälper er med flexibelt lärande!

 • Stödjer blandad inlärning fullt ut där ni fritt kan kombinera olika former av undervisning till utbildningsprogram
 • Stöd för mobilt lärande
 • Fullt stöd för SCORM-standard med ett modernt Learning Management System
 • Styr kursflöden med hjälp av förkunskapskrav

Kvalitetssäkrar lärandet med tester och certifikat

 • Webbaserade, plattformsoberoende tester i kontrollerande,
  lärande eller certifierande syfte
 • Bygg enkelt egna tester
 • Utdelning av tester på behörighets- och rollnivå
 • Möjlighet till direktstart av tester via e-post och sms
 • Avancerad slumpningslogik
 • Slumpa frågor från frågepooler
 • Poängsättning per fråga eller svarsalternativ
 • Lättanvända frågetyper (enval, flerval, hotspot etc)
 • Infoga alla mediatyper (bilder, flash, ljud och video)
 • Sätt ihop tester med flera sektioner och differentierade godkäntgränser
 • Valfria återkopplingsintervaller
 • Stöd för kontrollerade testmiljöer (krav på lösenord och digital signering)
 • Automatisk rättning
 • Automatisk hantering av påminnelser för certifikat
 • Diplom efter genomförda prov
 • Hantera interna och externa certifikat
 • Nyckeltals- och realtidsrapporter
 • Kvalitetssäkring av frågor med avancerade rapporter
 • Loggning av ändringshistorik på frågor och tester
Kontakta oss
Låter detta intressant?
Kontakta oss för mer information på telefon: +46 8 673 18 70 eller sales@netcompetence.se