Målstyrning

Målstyrning

Målstyrning

Vet alla medarbetare vart ni är på väg och hur de ska arbeta i praktiken för att nå målen?

Målstyrning Netcompetence

Med målstyrning, eller Performance Management som det också kallas, både förmedlar vi ledningens ambitioner och bryter ner dessa till konkreta aktiviteter för medarbetarna. Men många gånger blir målstyrning inget annat än ord på papper som inte alla medarbetare känner sig delaktiga i. Med Netcompetence får företaget ett verktyg för att implementera målstyrning i praktiken, där alla känner sig delaktiga.

Fördelarna är många

 • Medarbetare får en tydlig bild av vad som förväntas av dem och hur detta är kopplat till vart er organisation är på väg
 • Chefer får ett verktyg att visualisera vad teamet och respektive medarbetare ska fokusera på
 • Ledningen får ett sätt att se hur de mål som de satt upp ska realiseras i praktiken
 • HR har en bra och lättillgänglig översikt och kan säkerställa målstyrning

Med Netcompetence modul för målstyrning blir arbetet med målstyrning både enklare och effektivare.

Medarbetare förstår vad de ska göra och varför

 • Får en förståelse för vart företaget är på väg
 • Får en tydlig bild av de egna målen och insikt i hur dessa är relaterade till vart företaget är på väg
 • Kan gå från tanke till handling med tydliga och tidsatta aktiviteter som är kopplade till de egna målen
 • Kan ta hjälp av kollegor i målarbetet och följa kollegornas målarbete genom systemets sociala funktioner
Mål

Medarbetare ser tydligt sina mål och kan även se hur de är länkade till övergripande mål.

Linjechefer får ut maximalt av sitt team

 • Kan sätta upp avdelningsmål baserat på företagsmål
 • Kan öka engagemanget hos medarbetarna genom att de får tydlig förståelse för hela kedjan av mål – personliga, avdelningsmål och företagsmål
 • Får ett stöd för samtal och i det praktiska arbetet med att sätta upp varje medarbetares individuella mål
 • Har med hjälp av realtidsuppföljning kontroll över mål och kan agera snabbt
 • Kan stötta medarbetare i att gå från tanke till handling genom att bryta ner mål till praktiska uppgifter – ”att-göra-lista”
 • Smarta påminnelser hjälper dem att säkra framgång genom att de har överblick över medarbetarnas mål och att aktiviteter blir genomförda
Mål

Linjechef har snabb överblick över status för sina medarbetares mål.

Företagsledningen säkrar framgång!

 • Kan snabbt och enkelt distribuera mål till berörda avdelningar och medarbetare
 • Kan följa upp hur övergripande mål bryts ner
 • Har kontroll genom realtidsuppföljning av mål och kan enkelt agera vid behov
 • Kan försäkra sig om att alla i organisationen ser och förstår de övergripande målen
 • Får snabbt ut nya mål vid behov av omprioritering
Mål

Ledning ser status för avdelningarnas mål och kan även klicka ner för att se mer detaljer.

HR har en bra översikt och kan säkra målstyrning

 • Kan hjälpa företagsledningen att nå ut med prioriteringar i organisationen
 • Har full kontroll över de som inte har satt sina mål och kan enkelt påminna dem

Nyckelfunktioner

Skapa mål

 • Koppla mål till hierarkisk nivå i företaget
 • Koppla mål till varandra
 • Se status på respektive mål

Socialt

 • Bjud in kollegor att hjälpa till med målet
 • Få feedback på genomförda mål
 • Följ andras mål
 • Ge återkoppling

Effektiv styrning

 • Se tydligt status på medarbetares mål
 • Få överblick på målnedbrytning och hur mål inom organisationen hänger samman
 • Skapa fokus med uppdelning av mål på olika tidsperioder

Stöder genomförandet

 • Dela upp mål på kritiska framgångsfaktorer
 • Koppla aktiviteter till respektive kritisk framgångsfaktor
 • Koppla läraktiviteter till respektive kritisk framgångsfaktor
 • Gör det enkelt för medarbetare och chefer att kontinuerligt påminnas om och följa upp de aktiviteter som är aktuella

Stödjer större organisationer

 • Rollstyrd uppdatering styr hur öppna ni vill vara, gällande vem som lägger till och ändrar i målen
Kontakta oss
Låter detta intressant?
Kontakta oss för mer information på telefon: +46 8 673 18 70 eller sales@netcompetence.se