Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal

Hur vet ni att det som planeras i ett utvecklingssamtal verkligen genomförs?

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet fyller en viktig funktion i både styrningen av företaget och utvecklingen av medarbetaren. Traditionellt har dock utvecklingssamtalet i många organisationer setts som något nödvändigt ont där resultatet hamnat i en pärm som plockas fram när det är dags för nytt samtal.

Genom att använda sig av ett IT-stöd kan företaget till fullo dra nytta av kraften i utvecklingssamtalet. Ni får stöd i planering, genomförande samt uppföljning av era utvecklingssamtal. Allt finns sparat på ett och samma ställe och ni slipper hålla reda på pappersdokumentation som lätt försvinner. Automatiska påminnelser kopplat till beslutade aktiviteter gör att dessa inte tappas bort. Andra fördelar är:

 • Medarbetare blir bättre förberedda
 • Linjechefer ser att det som planeras genomförs
 • HR säkrar att utvecklingssamtal blir genomförda
 • Ledningen får en kanal för att förmedla strategier och mål

Netcompetence Utvecklingssamtalsmodul är ett lättanvänt verktyg som på ett logiskt sätt binder samman ert mål- och kompetensarbete och hjälper er att skapa resultat!

Medarbetare blir bättre förberedda

 • Tillgången till frågor i förväg gör att de kommer väl förberedda till utvecklingssamtalen
 • Det är enkelt för dem att hitta tidigare års utvecklingssamtal
 • Överblicken över utvecklingsaktiviteter blir mycket tydlig
Medarbetare har tillgång till alla genomförda samtal på ett och samma ställe och kan enkelt att hitta tidigare utvecklingssamtal.

Medarbetare har tillgång till alla genomförda samtal på ett och samma ställe och kan enkelt hitta tidigare utvecklingssamtal.

Linjechefer ser att det som planeras genomförs

 • Det finns alltid en god överblick över tidigare samtal och de samtal som ska genomföras
 • Kan se att medarbetarna har fått tillgång till frågor i förväg och att de förberett sig
 • Genom den tydliga strukturen blir det enklare att utvärdera medarbetarnas prestationer
 • Säkerställer att det som överenskommes under utvecklingssamtalet blir genomfört
Utvecklingssamtal

Chefer och medarbetare jobbar i samma svarsformulär och kan välja att dela sina svar före man träffas för att på så sätt vara bättre förberedd.

HR säkrar att utvecklingssamtal blir genomförda

 • Det finns alltid en god överblick över tidigare samtal och de samtal som ska genomföras
 • Kan se att medarbetarna har fått tillgång till frågor i förväg och att de förberett sig
 • Genom den tydliga strukturen blir det enklare att utvärdera medarbetarnas prestationer
 • Säkerställer att det som överenskommes under utvecklingssamtalet blir genomfört
Utvecklingssamtal

Statusrapporter gör att HR enkelt kan följa upp status på utvecklingssamtal på olika nivåer ända ner till enskilda chefer och identifiera trender i arbetsprocessen.

Ledningen får en kanal för att förmedla strategier och mål

 • Ledningen kan föra ut företagsövergripande strategier och mål till alla medarbetare
 • Kostnader i form av administrativt arbete minskar genom att allt är digitaliserat

Nyckelfunktioner

 • Stor flexibilitet vid utformning av formulär
 • Flexibel process – välj om medarbetarna måste dela själv före de kan se chefens återkoppling och vice versa
 • Kraftfulla behörigheter. Endast rätt personer kommer åt utvecklingssamtalen, t.ex. med stöd för överlämning av samtal vid byte av chef
 • Integrerat i Talent Portals moduler Målstyrning, Kompetens och Lärande
 • Parallella cykler för olika roller – exempelvis att chefer på viss nivå ska vara klara före sina medarbetare
 • Visuell överblick som visar status på individer och grupper
 • Smarta manuella påminnelsefunktioner
 • Automatiska påminnelser som styrs av datum
Kontakta oss
Låter detta intressant?
Kontakta oss för mer information på telefon: +46 8 673 18 70 eller sales@netcompetence.se